top of page
EK0015B-Winter.jpg
EK015B-Summer.jpg

4 ธันวาคม 2562 - 8 กรกฏาคม 2563

วันเดินทาง

รหัส : Ek015B

โปรแกรมทัวร์ : ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน

รายละเอียดโปรแกรม : บูดาเปสต์ กรุงเวียนนา ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เชสกี้ครุมลอฟ กรุงปราก สะพานซาร์ลส์ ปราสาทปราก

นาฬิกาดาราศาสตร์ ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet

เดินทาง :

4-11 ธ.ค. 2562

21-28 ม.ค. 2563

30 ม.ค.-6 ก.พ. 2563

5-12 ก.พ. 2563

19-26 ก.พ. 2563 

4-11 มี.ค. 2563

11-18 มี.ค. 2563

25 มี.ค.-1 เม.ย. 2563

ราคา : 40,900 TH

3-10 ธ.ค. 2562

ราคา : 42,900 TH

25 ธ.ค.-1 ม.ค. 2563

26 ธ.ค.-2 ม.ค. 2563

29 ธ.ค.-5 ม.ค. 2563

ราคา : 59,900 TH

เดินทาง :

31 มี.ค.-7 เม.ย. 2563

1-8 เม.ย. 2563

24 เม.ย.-1 พ.ค. 2563

29 เม.ย.-6 พ.ค. 2563

30 เม.ย.-7 พ.ค. 2563

5-12 พ.ค. 2563

13-20 พ.ค. 2563

27 พ.ค.-3 มิ.ย. 2563

2-9 มิ.ย. 2563

17-24 มิ.ย. 2563

1-8 ก.ค. 2563

ราคา : 39,900 TH

สงกรานต์

9-16 เม.ย. 2563

10-17 เม.ย. 2563

ราคา : 49,900 TH

op.png
ข้อมูลผู้จอง
arrow&v
arrow&v
** หมายเหตุ อาหารที่เลือกรับประทาน

อัตราค่าบริการ    
 เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ 2,000 บาท
 พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,000 บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้องโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
อัตรานี้รวม
⦁    ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) 
⦁    ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
⦁    ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
⦁    ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
⦁    ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
⦁    ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
⦁    หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ไม่รวม
⦁    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
⦁    ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน
⦁    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
⦁    ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)
⦁    ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 6 วัน = 600 บาท

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์
⦁    สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน) 
⦁    ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน  
⦁    หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
⦁    หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
1.    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
2.    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
4.    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5.    ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
6.    กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
หมายเหตุ
⦁    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
⦁    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
⦁    เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
⦁    เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท 
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
⦁    สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
⦁    โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

bottom of page