top of page

วันแรก กรุงเทพฯ-ดูไบ                
22.00น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง ดูไบ-สต็อคโฮล์ม-แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา            
01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
05.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
08.30 น. เดินทางสู่ สต็อกโฮล์ม เที่ยวบินที่ EK 157 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

12.15 น. ถึงสนามบินอาร์ลันด้า ประเทศสวีเดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 
จากนั้นเที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบนผิวน้ำ” (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านสู่ แกมล่าสแตน ย่านเมืองเก่าแก่ที่สุด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่ง ความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตงั้ ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ นำเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซึ่งตั้งโชว์เรือรบโบราณที่กู้ขึ้นมาได้จากที่ใต้ทะเล และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรือวาซานั้นสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.1628 หวังจะให้เป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุด บรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก วันแรกที่ออกเดินทางได้ 500 เมตร ก็จมลงสู่ใต้ทะเลลึก 35 เมตร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Courtyard By Marriot Stockholm Kungsholmen หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม สต็อคโฮล์ม-คาร์ลสตัท - ออสโล                
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจำจังหวัด และสะพานหิน

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีในบรรยากาศ             ฤดูร้อนของสแกนดิเนเวีย  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Scandic Holmenkollen Park หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ออสโล-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง-อุทยานฟร็อกเนอร์-เกโล่    
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยัง จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิต ประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีเป็นตำนานของชาวไวกิ้ง เรือถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใช้เรือทั้งในเรื่องของการรบ ทำการค้า และ ออกสำรวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคำกล่าวว่า ถ้าไม่มีเรือไวกิ้งก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรืองที่สุดของชาวไวกิ้ง  นำท่านสู่อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ-วิเกอแลนด์

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองเกโล่ (Geilo) ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของลำธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บ้านชนบทสู่เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 2,000 คน แต่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะ อยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีความสำคัญในด้านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีกด้วย 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Ustedalen Hotel Geilo หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า มีร์ดาล-รถไฟ FLAMSBANA-ฟลอม-ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด-เมืองกู๊ดวาเก้น-เมืองเบอร์เก้น
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองกู๊ดวาเก้น และ ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดินโดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน เดินทางจนถึง เมืองฟลอม

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่าน ขึ้นรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาล ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งของสถานีรถไฟสายโรแมนติกที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำที่งดงามตลอด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น โดยรถโค้ช เมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านตะวันตกสุดของแผ่นดินนอร์เวย์ นำท่านชมเขตเมืองเก่าของเบอร์เก้น Fish Market มีอายุกว่า 1,000 ปี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Scandic Bergen Hotelหรือระดับเดียวกัน 

วันที่หก     เบอร์เก้น–ยอดเขาฟลอเยน -เมืองเกโล่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) ผ่านแมกไม้ทิวทัศน์สวยๆ งามๆ ตลอดทาง แม้จะเป็นฤดูหนาว แต่สำหรับเบอร์เก้นแล้วนี่คือเมืองที่มีอากาศไม่หนาวจัดเท่าเมืองอื่นๆ ของนอร์เวย์จากการที่มีแนวเทือกเขาล้อมกันกระแสลม ในขณะที่มีกระแสน้ำอุ่นเชื่อมต่อกับทะเลเข้าสู่เมือง ชมวิวกันเพลินๆ ก่อนที่รถรางจะเข้าจอดที่สถานีบนยอดเขาในระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 320 เมตร ทำให้มองเห็นไกลไปถึงท่าเรือใหญ่ที่มีทั้งเรือรบและเรือสำราญหรู เห็นบ้านเรือนและผู้คน เห็นถึงความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีครบทุกรูปแบบจากวิวพาโนราม่าที่ทำให้มองเห็นภาพความเป็นเบอร์เก้นได้ชัดเจนที่สุด 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินสู่ เมืองเกโล่ (Geilo) อีกครั้งหนึ่งซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสวยงดงามท่ามกลางธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักสกีจำนวนมากเดินทางมาที่นี่เพื่อเล่นกีฬาฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูร้อนจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติและทำกิจกรรมต่างๆในช่วงฤดูร้อน 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Ustedalen Hotel Geilo หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด เมืองเกโล่-ออสโล-เรือสาราญ DFDS SEAWAYS
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีในบรรยากาศฤดูร้อนของสแกนดิเนเวีย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำคณะถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงาม  ริมออสโลฟยอร์ด ได้เวลานำท่านสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS

กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน 

วันที่แปด โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์        
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
09.45 น. เรือเทียบท่า ณ ชายฝั่งกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าพระราชวังอมาเลียน

บอร์ก (Amalienborg Palace) เป็นที่ประทับของราชวงค์เดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 4 ปีกด้านหนึ่งของพระราชวังเป็นพิพิธภัณฑ์ห้องหับต่างๆ ที่เคยเป็นพำนักของราชวงศ์ในช่วงปี ค.ศ. 1863-1947 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ สวนสนุกทิโวลี ซึ่งเป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งสร้างมาแต่ต้นศตวรรษที่ 19 สวนสนุกแห่งนี้นับเป็นจุดท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาที่สุดแห่งหนึ่งของเดนมาร์ก การเดินเล่นในส่วนสนุกทิโวลี ในช่วงฤดูร้อนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่คนเดนมาร์กทุกคนถือเป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นประจำทุกปี [ไม่รวมค่าบัตรเครื่องเล่นในสวนสนุก **ฤดูหนาวอาจมีช่วงวันที่สวนสนุกปิด จะเปลี่ยนเป็นเข้าพิพิธภัณฑ์อมาเลียนบอกซ์] ที่มุมด้านเหนือของสวนสนุกแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ จัตุรัสกลางเมือง ภาษาเดนมาร์กเรียกว่ารอฮุดซ์แพลดเซ่น ที่จุดนี้นอกจากเป็นที่ตั้ง ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน และยังเป็นศูนย์กลางของเส้นทางเดินรถทั่วโคเปนเฮเกนอีกด้วยมี รูปปั้นฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน กวีเอกของเดนมาร์กก็ตั้งอยู่บนจตุรัสแห่งนี้ ทางด้านซ้ายของศาลาว่าการเมือง นำท่านช้อปปิ้งสินค้าย่าน วอล์คกิ้งสตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นต้น 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก First Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่เก้า ลิตเติ้ลเมอร์เมด-น้ำพุเกฟิออน-ดูไบ                                
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ลิตเติ้ลเมอร์เมด เงือกน้อยสัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริเวอร์ จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก นำท่านถ่ายรูป น้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน

15.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK152  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.55 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สิบ กรุงเทพฯ            
03.40 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

วันแรก กรุงเทพฯ-ดูไบ (ไทย)
22.00น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง ดูไบ-สต็อคโฮล์ม-แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา (ยูเออี-สวีเดน)
01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
05.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
08.30 น. เดินทางสู่ สต็อกโฮล์ม เที่ยวบินที่ EK 157 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
12.15 น. ถึงสนามบินอาร์ลันด้า กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำทุกท่านเที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบนผิวน้ำ” (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านสู่ แกมล่าสแตน ย่าน เมืองเก่าแก่ที่สุด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่ง ความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซึ่งตั้งโชว์เรือรบโบราณที่กู้ขึ้นมาได้จากที่ใต้ทะเล และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรือวาซานั้นสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.1628 หวังจะให้เป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุด บรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก วันแรกที่ออกเดินทางได้ 500 เมตร ก็จมลงสู่ใต้ทะเลลึก 35 เมตร 
ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Quality Globe Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม สต็อคโฮล์ม-คาร์ลสตัท-ออสโล (สวีเดน-นอร์เวย์)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจำจังหวัด และสะพานหิน
กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Thon Hotel Linne หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ออสโล-ทรอมโซ่-มหาวิหารทรอมโซ-ชมแสงเหนือยามค่ำคืน-AUROLA CAMP (นอร์เวย์)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปยัง เมืองทรอมโซ่ (ไฟลท์บินภายในประเทศจำกัดการการโหลดท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
........... น.    ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ่ โดย สายการบิน ......... เที่ยวบินที่ ........
........... น.    เดินทางถึง สนามบินเมืองทรอมโซ่ ประเทศนอร์เวย์ 
 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Tromso) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองทรอมโซ่ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์และคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย นอกจากนั้นยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะการเดินทางมาเพื่อเที่ยวชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น การชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนในช่วงฤดูร้อน หรือ การชมแสงเหนือในช่วงฤดูหนาว เป็นต้น นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารทรอมโซ (Tromso Cathedral) มหาวิหารที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเก่าแก่ที่สุด โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1861 ในแบบสไตล์กอธิคที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่ง 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Radisson Blu Hotel Tromso หรือระดับเดียวกัน เมื่อถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทาง ร่วมปฏิบัติการล่าแสงเหนือ Northern Light Chase โดยรถโค้ชพร้อมคนขับที่มีความชำนาญในการตามล่าหาแสงเหนือโดยเฉพาะ ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทุกท่านจะได้มีโอกาสสัมผัสปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ AURORA CAMP ซึ่งจะเป็นกระโจมตามท้องทุ่งหิมะที่มีความสะดวกสบายสไตล์ชนเผ่าซามิซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองโบราณ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ยามค่ำคืนที่ทุกท่านสามารถของเห็น แสงเหนือหรือแสงออโรร่าออกมาเต้นระบำได้ หลังจากนั้นนำท่าเดินทางกลับสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและค่า KP รวมถึงปัจจัยภายนอกอื่นๆในขณะนั้นด้วย)

วันที่ห้า กิจกรรมลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์-มหาวิหารอาร์คติก-ยอดเขาสโตรสไตเนิน (นอร์เวย์)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ TROMSO SAFARI PARK นำท่านเรียนรู้เรื่องราวของชนเผ่าซามิ ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมที่ประกอบอาชีพล่าสัตว์ ซึ่งภายในจะมีกวางเรนเดียร์ และสัตว์เมือง หนาว จากนั้นให้ทุกท่านได้สัมผัสกับอีกประสบการณ์ สนุกสนานกับกิจกรรม ลากเลื่อนไปบนลานหิมะอันกว้างใหญ่โดยกวางเรนเดียร์ (Sami Reindeer Experience) หลังจากนั้นอิสะระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายภาพหรือเล่นกิจกรรมอื่นๆ ตามอัธยาศัย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารอาร์คติก ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1964 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1965 ด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบรรดาลใจในการก่อสร้างมาจากความงามของธรรมชาติในมหาสุมรอาร์คติก และเมื่อท่านเข้าไปด้านในจะพบกับการตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความสวยงามโดยเฉพาะกระจกสีแบบโมเสกบริเวณด้านหน้าของตัวมหาวิหารที่มีการมาแต่งเติมเพิ่มในปี ค.ศ. 1972 หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์ เพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาสโตรสไตเนิน ที่มีความสูง 421 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นยอดเขาที่สามารถชมทิวทัศน์ของเมืองทรอมโซ่ รวมถึงธารน้ำแข็งที่กัดเซาะแผ่นดินเข้ากลายเป็นฟยอร์ดที่สวยงามได้อย่างชัดเจน 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Radisson Blu Hotel Tromso หรือระดับเดียวกัน 

สำหรับท่านที่สนใจทัวร์เสริมเพื่อตามล่าแสงเหนือในช่วงกลางคืนสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ของโรงแรมหรือแจ้งกับหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า

วันที่หก ทรอมโซ่-กรุงออสโล-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ-อุทยานฟร็อกเนอร์ (นอร์เวย์)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตัวเมืองทรอมโซ่ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปยัง เมืองออสโล (ไฟลท์บินภายในประเทศจำกัดการการโหลดท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
........... น.    ออกเดินทางสู่ เมืองออสโล 
    โดย สายการบิน ......... เที่ยวบินที่ ........
........... น.    เดินทางถึง สนามบินเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ 
 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยัง จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิต ประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีเป็นตำนานของชาวไวกิ้ง เรือถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใช้เรือทั้งในเรื่องของการรบ ทำการค้า และ ออกสำรวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคำกล่าวว่า ถ้าไม่มีเรือไวกิ้งก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรืองที่สุดของชาวไวกิ้ง  จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ-วิเกอแลนด์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก Thon Hotel Linne หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด ออสโล-โอเปร่าเฮ้าส์-ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท-ล่องเรือสาราญ DFDS (นอร์เวย์-เดนมาร์ก)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านถ่ายรูป The Oslo  Opera House หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ ด้วยเงินทุนมหาศาล และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมืองออสโล จากนั้นนำท่านชมบริเวณด้านนอก ปราสาท Akershus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองค์ นำท่านผ่านชมกรุงออสโล นครเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี เป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่สมัยไวกิ้งเรืองอำนาจ ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำคณะถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่าน คาร์ลโจฮันเกท ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อเตรียมตัวที่ท่าเรือสำราญ DFDS
    กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน 
 16.30 น. ออกเดินทางด้วยเรือสำราญ DFDS สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พักค้างคืนบนเรือสำราญ ภายในเรือสำราญท่านจะได้พบกับบรรยากาศที่น่าตื่นเต้น นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้ทำให้ท่านได้รับความเพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยู่บนเรือสำราญลำนี้ อาทิเช่น ดิสโก้เธค สำหรับผู้ที่มีใจรักการเต้นรำและแสงสี บาร์ สำหรับผู้ที่มีใจรักการดื่ม ร้านสินค้าปลอดภาษีซึ่งท่านจะสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจโดยไม่ต้องเร่งรีบใด ซึ่งสินค้าที่ท่านจะได้พบเป็น สินค้าที่ปลอดภาษีเรียบร้อยแล้ว เช่น น้ำหอมยี่ห้อดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านขาย เสื้อผ้าแฟชั่นที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารในเรือสำราญ หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างคืนบนเรือสำราญ 

วันที่แปด โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์ (เดนมาร์ก)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
09.45 น. เรือเทียบท่า ณ ชายฝั่ง กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) เป็นที่ประทับของราชวงค์เดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 4 ปีกด้านหนึ่งของพระราชวังเป็นพิพิธภัณฑ์ห้องหับต่างๆ ที่เคยเป็นพำนักของราชวงศ์ในช่วงปี ค.ศ. 1863-1947 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ สวนสนุกทิโวลี ซึ่งเป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งสร้างมาแต่ต้นศตวรรษที่ 19 สวนสนุกแห่งนี้นับเป็นจุดท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาที่สุดแห่งหนึ่งของเดนมาร์ก การเดินเล่นในส่วนสนุกทิโวลี ในช่วงฤดูร้อนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่คนเดนมาร์กทุกคนถือเป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นประจำทุกปี [ไม่รวมค่าบัตรเครื่องเล่นในสวนสนุก **ฤดูหนาวอาจมีช่วงวันที่สวนสนุกปิด จะเปลี่ยนเป็นเข้าพิพิธภัณฑ์อมาเลียนบอกซ์เป็นการทดแทน] ที่มุมด้านเหนือของสวนสนุกแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ จัตุรัสกลางเมือง ภาษาเดนมาร์กเรียกว่ารอฮุดซ์แพลดเซ่น ที่จุดนี้นอกจากเป็นที่ตั้ง ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน และยังเป็นศูนย์กลางของเส้นทางเดินรถทั่วโคเปนเฮเกนอีกด้วยมี รูปปั้นฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน กวีเอกของเดนมาร์กก็ตั้งอยู่บนจตุรัสแห่งนี้ ทางด้านซ้ายของศาลาว่าการเมือง นำท่านช้อปปิ้งสินค้าย่าน วอล์คกิ้งสตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นต้น  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scandic Sydhavnen หรือระดับเดียวกัน

วันที่เก้า ลิตเติ้ลเมอร์เมด-น้ำพุเกฟิออน-ท่าเรือนูฮาวน์-ดูไบ (เดนมาร์ก-ยูเออี)
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ลิตเติ้ลเมอร์เมด เงือกน้อยสัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริเวอร์ จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก นำท่านถ่ายรูป น้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณ ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) ซึ่งเป็นท่าเรือเก่าแก่ที่ในอดีตเป็นสถานที่ที่มีความคึกคักในการค้าขายเป็นอย่างมาก ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามของสีสันบ้านเรือน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาคารเก่าแก่หลายร้อยปี อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปหรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน 
14.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK152  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สิบ ดูไบ-กรุงเทพฯ (ยูเออี-ไทย)
03.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

18 พฤษจิกายน 2562 - 5 มกราคม 2563

วันเดินทาง

สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates)

สายการบิน

รหัส : Ek016A

โปรแกรมทัวร์ : นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก 10 วัน

รายละเอียดโปรแกรม สต็อคโฮล์ม ออสโล ทรอมโซ่ โคเปนเฮเก้น ล่องเรือสำราญDFDS พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่าพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน สวนสนุกทิโวลี่

ราคาเริ่มต้น : 95,900 TH

line-logo.png

ดาวน์โหลดใบสั่งจองโปรแกรมทัวร์

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

2

1

3

4

7

8

9

6

10

5

วันแรก กรุงเทพฯ-ดูไบ (ไทย)
22.00น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง ดูไบ-สต็อคโฮล์ม-แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา (ยูเออี-สวีเดน)
01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
05.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
08.30 น. เดินทางสู่ สต็อกโฮล์ม เที่ยวบินที่ EK 157 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12.15 น. ถึงสนามบินอาร์ลันด้า กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำทุกท่านเที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบนผิวน้ำ” (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านสู่ แกมล่าสแตน ย่าน เมืองเก่าแก่ที่สุด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่ง ความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซึ่งตั้งโชว์เรือรบโบราณที่กู้ขึ้นมาได้จากที่ใต้ทะเล และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรือวาซานั้นสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.1628 หวังจะให้เป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุด บรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก วันแรกที่ออกเดินทางได้ 500 เมตร ก็จมลงสู่ใต้ทะเลลึก 35 เมตร 
ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Quality Globe Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม สต็อคโฮล์ม-คาร์ลสตัท-ออสโล (สวีเดน-นอร์เวย์)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจำจังหวัด และสะพานหิน
กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Thon Hotel Linne หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ออสโล-ทรอมโซ่-มหาวิหารทรอมโซ-ชมแสงเหนือยามค่ำคืน-AUROLA CAMP (นอร์เวย์)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปยัง เมืองทรอมโซ่ (ไฟลท์บินภายในประเทศจำกัดการการโหลดท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
........... น.    ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ่ โดย สายการบิน ......... เที่ยวบินที่ ........
........... น.    เดินทางถึง สนามบินเมืองทรอมโซ่ ประเทศนอร์เวย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Tromso) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองทรอมโซ่ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์และคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย นอกจากนั้นยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะการเดินทางมาเพื่อเที่ยวชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น การชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนในช่วงฤดูร้อน หรือ การชมแสงเหนือในช่วงฤดูหนาว เป็นต้น นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารทรอมโซ (Tromso Cathedral) มหาวิหารที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเก่าแก่ที่สุด โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1861 ในแบบสไตล์กอธิคที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่ง 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Radisson Blu Hotel Tromso หรือระดับเดียวกัน เมื่อถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทาง ร่วมปฏิบัติการล่าแสงเหนือ Northern Light Chase โดยรถโค้ชพร้อมคนขับที่มีความชำนาญในการตามล่าหาแสงเหนือโดยเฉพาะ ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทุกท่านจะได้มีโอกาสสัมผัสปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ AURORA CAMP ซึ่งจะเป็นกระโจมตามท้องทุ่งหิมะที่มีความสะดวกสบายสไตล์ชนเผ่าซามิซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองโบราณ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ยามค่ำคืนที่ทุกท่านสามารถของเห็น แสงเหนือหรือแสงออโรร่าออกมาเต้นระบำได้ หลังจากนั้นนำท่าเดินทางกลับสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและค่า KP รวมถึงปัจจัยภายนอกอื่นๆในขณะนั้นด้วย)

วันที่ห้า กิจกรรมลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์-มหาวิหารอาร์คติก-ยอดเขาสโตรสไตเนิน (นอร์เวย์)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ TROMSO SAFARI PARK นำท่านเรียนรู้เรื่องราวของชนเผ่าซามิ ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมที่ประกอบอาชีพล่าสัตว์ ซึ่งภายในจะมีกวางเรนเดียร์ และสัตว์เมือง หนาว จากนั้นให้ทุกท่านได้สัมผัสกับอีกประสบการณ์ สนุกสนานกับกิจกรรม ลากเลื่อนไปบนลานหิมะอันกว้างใหญ่โดยกวางเรนเดียร์ (Sami Reindeer Experience) หลังจากนั้นอิสะระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายภาพหรือเล่นกิจกรรมอื่นๆ ตามอัธยาศัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารอาร์คติก ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1964 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1965 ด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบรรดาลใจในการก่อสร้างมาจากความงามของธรรมชาติในมหาสุมรอาร์คติก และเมื่อท่านเข้าไปด้านในจะพบกับการตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความสวยงามโดยเฉพาะกระจกสีแบบโมเสกบริเวณด้านหน้าของตัวมหาวิหารที่มีการมาแต่งเติมเพิ่มในปี ค.ศ. 1972 หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์ เพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาสโตรสไตเนิน ที่มีความสูง 421 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นยอดเขาที่สามารถชมทิวทัศน์ของเมืองทรอมโซ่ รวมถึงธารน้ำแข็งที่กัดเซาะแผ่นดินเข้ากลายเป็นฟยอร์ดที่สวยงามได้อย่างชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Radisson Blu Hotel Tromso หรือระดับเดียวกัน 

สำหรับท่านที่สนใจทัวร์เสริมเพื่อตามล่าแสงเหนือในช่วงกลางคืนสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ของโรงแรมหรือแจ้งกับหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า

วันที่หก ทรอมโซ่-กรุงออสโล-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ-อุทยานฟร็อกเนอร์ (นอร์เวย์)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตัวเมืองทรอมโซ่ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปยัง เมืองออสโล (ไฟลท์บินภายในประเทศจำกัดการการโหลดท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
........... น.    ออกเดินทางสู่ เมืองออสโล 
    โดย สายการบิน ......... เที่ยวบินที่ ........
........... น.    เดินทางถึง สนามบินเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยัง จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิต ประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีเป็นตำนานของชาวไวกิ้ง เรือถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใช้เรือทั้งในเรื่องของการรบ ทำการค้า และ ออกสำรวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคำกล่าวว่า ถ้าไม่มีเรือไวกิ้งก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรืองที่สุดของชาวไวกิ้ง  จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ-วิเกอแลนด์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก Thon Hotel Linne หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด ออสโล-โอเปร่าเฮ้าส์-ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท-ล่องเรือสาราญ DFDS (นอร์เวย์-เดนมาร์ก)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านถ่ายรูป The Oslo  Opera House หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ ด้วยเงินทุนมหาศาล และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมืองออสโล จากนั้นนำท่านชมบริเวณด้านนอก ปราสาท Akershus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองค์ นำท่านผ่านชมกรุงออสโล นครเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี เป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่สมัยไวกิ้งเรืองอำนาจ ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำคณะถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่าน คาร์ลโจฮันเกท ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อเตรียมตัวที่ท่าเรือสำราญ DFDS
    กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน 
 16.30 น. ออกเดินทางด้วยเรือสำราญ DFDS สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พักค้างคืนบนเรือสำราญ ภายในเรือสำราญท่านจะได้พบกับบรรยากาศที่น่าตื่นเต้น นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้ทำให้ท่านได้รับความเพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยู่บนเรือสำราญลำนี้ อาทิเช่น ดิสโก้เธค สำหรับผู้ที่มีใจรักการเต้นรำและแสงสี บาร์ สำหรับผู้ที่มีใจรักการดื่ม ร้านสินค้าปลอดภาษีซึ่งท่านจะสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจโดยไม่ต้องเร่งรีบใด ซึ่งสินค้าที่ท่านจะได้พบเป็น สินค้าที่ปลอดภาษีเรียบร้อยแล้ว เช่น น้ำหอมยี่ห้อดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านขาย เสื้อผ้าแฟชั่นที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ค่ำ บริการอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารในเรือสำราญ หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างคืนบนเรือสำราญ 

วันที่แปด โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์ (เดนมาร์ก)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
09.45 น. เรือเทียบท่า ณ ชายฝั่ง กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) เป็นที่ประทับของราชวงค์เดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 4 ปีกด้านหนึ่งของพระราชวังเป็นพิพิธภัณฑ์ห้องหับต่างๆ ที่เคยเป็นพำนักของราชวงศ์ในช่วงปี ค.ศ. 1863-1947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ สวนสนุกทิโวลี ซึ่งเป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งสร้างมาแต่ต้นศตวรรษที่ 19 สวนสนุกแห่งนี้นับเป็นจุดท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาที่สุดแห่งหนึ่งของเดนมาร์ก การเดินเล่นในส่วนสนุกทิโวลี ในช่วงฤดูร้อนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่คนเดนมาร์กทุกคนถือเป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นประจำทุกปี [ไม่รวมค่าบัตรเครื่องเล่นในสวนสนุก **ฤดูหนาวอาจมีช่วงวันที่สวนสนุกปิด จะเปลี่ยนเป็นเข้าพิพิธภัณฑ์อมาเลียนบอกซ์เป็นการทดแทน] ที่มุมด้านเหนือของสวนสนุกแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ จัตุรัสกลางเมือง ภาษาเดนมาร์กเรียกว่ารอฮุดซ์แพลดเซ่น ที่จุดนี้นอกจากเป็นที่ตั้ง ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน และยังเป็นศูนย์กลางของเส้นทางเดินรถทั่วโคเปนเฮเกนอีกด้วยมี รูปปั้นฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน กวีเอกของเดนมาร์กก็ตั้งอยู่บนจตุรัสแห่งนี้ ทางด้านซ้ายของศาลาว่าการเมือง นำท่านช้อปปิ้งสินค้าย่าน วอล์คกิ้งสตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นต้น  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scandic Sydhavnen หรือระดับเดียวกัน

วันที่เก้า ลิตเติ้ลเมอร์เมด-น้ำพุเกฟิออน-ท่าเรือนูฮาวน์-ดูไบ (เดนมาร์ก-ยูเออี)
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ลิตเติ้ลเมอร์เมด เงือกน้อยสัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริเวอร์ จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก นำท่านถ่ายรูป น้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณ ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) ซึ่งเป็นท่าเรือเก่าแก่ที่ในอดีตเป็นสถานที่ที่มีความคึกคักในการค้าขายเป็นอย่างมาก ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามของสีสันบ้านเรือน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาคารเก่าแก่หลายร้อยปี อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปหรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน 

 

 


14.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK152  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สิบ ดูไบ-กรุงเทพฯ (ยูเออี-ไทย)
03.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Stockholm.jpg
aurora2.jpg
tour_img-1318862-148.jpg
Copagnheken1.jpg
32746018145_78c8ab0b4b_k.jpg
11293395683_5405a94191_o.jpg
กรุงออสโล_1.jpg
DFDS1.png
12309990_511180459042777_869688832328938
bottom of page